Kulamada guddiga iyo guddiga

    Baro Bariga Multnomah Ciidda iyo Degmada Ilaalinta Biyaha! Kulamada Gudidayada waxa lagu qabtaa bishiiba mar xafiiska EMSWCD. Waxa kale oo aad ka heli kartaa guddiyada soo socda iyo shirarka miisaaniyada oo lagu dhejiyay boggan. Dhammaan shirarku waxay u furan yihiin dadweynaha, marka laga reebo Kulamada Fulinta. Diiwaanada shirarkan ayaa sidoo kale laga heli karaa our Qaybta Khayraadka Ururka.

    Xafiiska degmadu waa ADA la heli karo. Wixii loogu talagalay hoyga sharciga Americans with Disabilities Act, ama adeegyada tarjumaada, wac (503) 222-7645 ugu dambayn 48 saacadood ka hor taariikhda kulanka.

    Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad rabto macluumaad dheeraad ah, fadlan nala soo xiriir, ama naga soo wac (503) 222-7645.

     

    Kulamada Guddiga iyo Guddiga ee soo socda: